โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 20
ร้อยละ 25.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 6 4 2 1 0 54
ร้อยละ 8.96 % 5.97 % 2.99 % 1.49 % 0.00 % 80.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 2 2 2 0 38
ร้อยละ 2.22 % 4.44 % 4.44 % 4.44 % 0.00 % 84.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 14 6 4 3 0 112
ร้อยละ 10.07 % 4.32 % 2.88 % 2.16 % 0.00 % 80.58 %

94 : 13 , 4 , 2 , 1 , 0 , 74...13.83 , 4.26 , 2.13 , 1.06 , 0.00 , 78.72 = 20 : 21.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42%

Powered By www.thaieducation.net