โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 3 3 1 6 0
ร้อยละ 23.53 % 17.65 % 17.65 % 5.88 % 35.29 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 9 6 13 23 7 0
ร้อยละ 15.52 % 10.34 % 22.41 % 39.66 % 12.07 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 13 9 16 24 13 0
ร้อยละ 17.33 % 12.00 % 21.33 % 32.00 % 17.33 % 0.00 %

75 : 13 , 9 , 16 , 24 , 13 , 0...17.33 , 12.00 , 21.33 , 32.00 , 17.33 , 0.00 = 75 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net