โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 1 2 0 10
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 6.25 % 12.50 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 5 7 3 5 0 36
ร้อยละ 8.93 % 12.50 % 5.36 % 8.93 % 0.00 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 7 8 4 7 0 46
ร้อยละ 9.72 % 11.11 % 5.56 % 9.72 % 0.00 % 63.89 %

72 : 7 , 8 , 4 , 7 , 0 , 46...9.72 , 11.11 , 5.56 , 9.72 , 0.00 , 63.89 = 26 : 36.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11%

Powered By www.thaieducation.net