โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 1 2 0 10
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 6.25 % 12.50 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 5 6 3 4 0 38
ร้อยละ 8.93 % 10.71 % 5.36 % 7.14 % 0.00 % 67.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 7 7 4 6 0 48
ร้อยละ 9.72 % 9.72 % 5.56 % 8.33 % 0.00 % 66.67 %

72 : 7 , 7 , 4 , 6 , 0 , 48...9.72 , 9.72 , 5.56 , 8.33 , 0.00 , 66.67 = 24 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net