โรงเรียนบ้านหนองแล้ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 21
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 7 3 4 0 0 83
ร้อยละ 7.22 % 3.09 % 4.12 % 0.00 % 0.00 % 85.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 51
ร้อยละ 5.17 % 1.72 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 12 4 7 0 0 155
ร้อยละ 6.74 % 2.25 % 3.93 % 0.00 % 0.00 % 87.08 %

120 : 9 , 3 , 4 , 0 , 0 , 104...7.50 , 2.50 , 3.33 , 0.00 , 0.00 , 86.67 = 16 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.92%

Powered By www.thaieducation.net