โรงเรียนบ้านหนองแล้ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 27
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 98
ร้อยละ 2.91 % 0.97 % 0.97 % 0.00 % 0.00 % 95.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 50
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 7 3 1 0 0 175
ร้อยละ 3.76 % 1.61 % 0.54 % 0.00 % 0.00 % 94.09 %

132 : 5 , 1 , 1 , 0 , 0 , 125...3.79 , 0.76 , 0.76 , 0.00 , 0.00 , 94.70 = 7 : 5.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91%

Powered By www.thaieducation.net