โรงเรียนบ้านหนองแล้ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 25
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 98
ร้อยละ 4.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 51
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 10 0 0 0 0 174
ร้อยละ 5.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.57 %

132 : 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 123...6.82 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 93.18 = 9 : 6.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.43%

Powered By www.thaieducation.net