โรงเรียนบ้านหนองแล้ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 8 0 0 0 0 21
ร้อยละ 27.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 9 1 0 0 0 93
ร้อยละ 8.74 % 0.97 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 50
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 19 1 0 0 0 164
ร้อยละ 10.33 % 0.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.13 %

132 : 17 , 1 , 0 , 0 , 0 , 114...12.88 , 0.76 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 86.36 = 18 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.87%

Powered By www.thaieducation.net