โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 10
ร้อยละ 23.53 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 12 3 8 1 0 69
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 8.60 % 1.08 % 0.00 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 16 5 9 1 0 79
ร้อยละ 14.55 % 4.55 % 8.18 % 0.91 % 0.00 % 71.82 %

110 : 16 , 5 , 9 , 1 , 0 , 79...14.55 , 4.55 , 8.18 , 0.91 , 0.00 , 71.82 = 31 : 28.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18%

Powered By www.thaieducation.net