โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 6 3 4 3 1 2
ร้อยละ 31.58 % 15.79 % 21.05 % 15.79 % 5.26 % 10.53 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 9 7 15 3 6 52
ร้อยละ 9.78 % 7.61 % 16.30 % 3.26 % 6.52 % 56.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 15 10 19 6 7 54
ร้อยละ 13.51 % 9.01 % 17.12 % 5.41 % 6.31 % 48.65 %

111 : 15 , 10 , 19 , 6 , 7 , 54...13.51 , 9.01 , 17.12 , 5.41 , 6.31 , 48.65 = 57 : 51.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35%

Powered By www.thaieducation.net