โรงเรียนจตุคามวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 23
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 7 2 4 0 0 50
ร้อยละ 11.11 % 3.17 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 79.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 9 5 6 0 0 73
ร้อยละ 9.68 % 5.38 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 78.49 %

93 : 9 , 5 , 6 , 0 , 0 , 73...9.68 , 5.38 , 6.45 , 0.00 , 0.00 , 78.49 = 20 : 21.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.51%

Powered By www.thaieducation.net