โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 7 2 2 0 0 27
ร้อยละ 18.42 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 6 15 5 0 0 146
ร้อยละ 3.49 % 8.72 % 2.91 % 0.00 % 0.00 % 84.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 13 17 7 0 0 173
ร้อยละ 6.19 % 8.10 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 82.38 %

210 : 13 , 17 , 7 , 0 , 0 , 173...6.19 , 8.10 , 3.33 , 0.00 , 0.00 , 82.38 = 37 : 17.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.62%

Powered By www.thaieducation.net