โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 3 2 7 5 20
ร้อยละ 9.76 % 7.32 % 4.88 % 17.07 % 12.20 % 48.78 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 8 2 24 10 26 101
ร้อยละ 4.68 % 1.17 % 14.04 % 5.85 % 15.20 % 59.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 12 5 26 17 31 121
ร้อยละ 5.66 % 2.36 % 12.26 % 8.02 % 14.62 % 57.08 %

212 : 12 , 5 , 26 , 17 , 31 , 121...5.66 , 2.36 , 12.26 , 8.02 , 14.62 , 57.08 = 91 : 42.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 42.92%

Powered By www.thaieducation.net