โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 3 2 6 5 19
ร้อยละ 7.89 % 7.89 % 5.26 % 15.79 % 13.16 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 6 2 24 6 26 105
ร้อยละ 3.55 % 1.18 % 14.20 % 3.55 % 15.38 % 62.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 9 5 26 12 31 124
ร้อยละ 4.35 % 2.42 % 12.56 % 5.80 % 14.98 % 59.90 %

207 : 9 , 5 , 26 , 12 , 31 , 124...4.35 , 2.42 , 12.56 , 5.80 , 14.98 , 59.90 = 83 : 40.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10%

Powered By www.thaieducation.net