โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 16
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 44
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 60
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %

66 : 2 , 0 , 4 , 0 , 0 , 60...3.03 , 0.00 , 6.06 , 0.00 , 0.00 , 90.91 = 6 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09%

Powered By www.thaieducation.net