โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
213
จำนวน(คน) 14 7 58 2 2 130
ร้อยละ 6.57 % 3.29 % 27.23 % 0.94 % 0.94 % 61.03 %
ระดับประถมศึกษา
963
จำนวน(คน) 127 50 120 12 10 644
ร้อยละ 13.19 % 5.19 % 12.46 % 1.25 % 1.04 % 66.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1176 คน
จำนวน(คน) 141 57 178 14 12 774
ร้อยละ 11.99 % 4.85 % 15.14 % 1.19 % 1.02 % 65.82 %

1176 : 141 , 57 , 178 , 14 , 12 , 774...11.99 , 4.85 , 15.14 , 1.19 , 1.02 , 65.82 = 402 : 34.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 402 คน คิดเป็นร้อยละ 34.18%

Powered By www.thaieducation.net