โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
210
จำนวน(คน) 6 0 7 7 4 186
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 3.33 % 3.33 % 1.90 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
961
จำนวน(คน) 55 2 97 0 5 802
ร้อยละ 5.72 % 0.21 % 10.09 % 0.00 % 0.52 % 83.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1171 คน
จำนวน(คน) 61 2 104 7 9 988
ร้อยละ 5.21 % 0.17 % 8.88 % 0.60 % 0.77 % 84.37 %

1171 : 61 , 2 , 104 , 7 , 9 , 988...5.21 , 0.17 , 8.88 , 0.60 , 0.77 , 84.37 = 183 : 15.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 183 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63%

Powered By www.thaieducation.net