โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
217
จำนวน(คน) 5 0 7 7 4 194
ร้อยละ 2.30 % 0.00 % 3.23 % 3.23 % 1.84 % 89.40 %
ระดับประถมศึกษา
876
จำนวน(คน) 55 2 97 0 5 717
ร้อยละ 6.28 % 0.23 % 11.07 % 0.00 % 0.57 % 81.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1093 คน
จำนวน(คน) 60 2 104 7 9 911
ร้อยละ 5.49 % 0.18 % 9.52 % 0.64 % 0.82 % 83.35 %

1093 : 60 , 2 , 104 , 7 , 9 , 911...5.49 , 0.18 , 9.52 , 0.64 , 0.82 , 83.35 = 182 : 16.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1093 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 16.65%

Powered By www.thaieducation.net