โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
218
จำนวน(คน) 7 0 8 7 5 191
ร้อยละ 3.21 % 0.00 % 3.67 % 3.21 % 2.29 % 87.61 %
ระดับประถมศึกษา
877
จำนวน(คน) 56 2 100 0 6 713
ร้อยละ 6.39 % 0.23 % 11.40 % 0.00 % 0.68 % 81.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1095 คน
จำนวน(คน) 63 2 108 7 11 904
ร้อยละ 5.75 % 0.18 % 9.86 % 0.64 % 1.00 % 82.56 %

1095 : 63 , 2 , 108 , 7 , 11 , 904...5.75 , 0.18 , 9.86 , 0.64 , 1.00 , 82.56 = 191 : 17.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1095 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44%

Powered By www.thaieducation.net