โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 0 3 0 0 31
ร้อยละ 17.07 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 96
ร้อยละ 1.80 % 0.00 % 11.71 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 31
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 19.51 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 11 0 24 0 0 158
ร้อยละ 5.70 % 0.00 % 12.44 % 0.00 % 0.00 % 81.87 %

152 : 9 , 0 , 16 , 0 , 0 , 127...5.92 , 0.00 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 83.55 = 25 : 16.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.13%

Powered By www.thaieducation.net