โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 32
ร้อยละ 14.63 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 1 0 14 0 0 96
ร้อยละ 0.90 % 0.00 % 12.61 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 31
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 21.95 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 8 0 26 0 0 159
ร้อยละ 4.15 % 0.00 % 13.47 % 0.00 % 0.00 % 82.38 %

152 : 7 , 0 , 17 , 0 , 0 , 128...4.61 , 0.00 , 11.18 , 0.00 , 0.00 , 84.21 = 24 : 15.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.62%

Powered By www.thaieducation.net