โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 12
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 1 0 14 0 0 96
ร้อยละ 0.90 % 0.00 % 12.61 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 32
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 19.51 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 8 0 25 0 0 140
ร้อยละ 4.62 % 0.00 % 14.45 % 0.00 % 0.00 % 80.92 %

132 : 7 , 0 , 17 , 0 , 0 , 108...5.30 , 0.00 , 12.88 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 24 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.08%

Powered By www.thaieducation.net