โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 32
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 2 0 12 0 0 96
ร้อยละ 1.82 % 0.00 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 30
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 24.39 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 6 0 25 0 0 158
ร้อยละ 3.17 % 0.00 % 13.23 % 0.00 % 0.00 % 83.60 %

148 : 5 , 0 , 15 , 0 , 0 , 128...3.38 , 0.00 , 10.14 , 0.00 , 0.00 , 86.49 = 20 : 13.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40%

Powered By www.thaieducation.net