โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 0 5 7 4 0 94
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 6.36 % 3.64 % 0.00 % 85.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 1 9 2 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.27 % 20.45 % 4.55 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 0 6 16 6 0 161
ร้อยละ 0.00 % 3.17 % 8.47 % 3.17 % 0.00 % 85.19 %

145 : 0 , 5 , 7 , 4 , 0 , 129...0.00 , 3.45 , 4.83 , 2.76 , 0.00 , 88.97 = 16 : 11.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81%

Powered By www.thaieducation.net