โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 7 2 0 0 21
ร้อยละ 14.29 % 20.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 1 10 13 8 0 78
ร้อยละ 0.91 % 9.09 % 11.82 % 7.27 % 0.00 % 70.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 1 10 2 0 29
ร้อยละ 4.55 % 2.27 % 22.73 % 4.55 % 0.00 % 65.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 8 18 25 10 0 128
ร้อยละ 4.23 % 9.52 % 13.23 % 5.29 % 0.00 % 67.72 %

145 : 6 , 17 , 15 , 8 , 0 , 99...4.14 , 11.72 , 10.34 , 5.52 , 0.00 , 68.28 = 46 : 31.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.28%

Powered By www.thaieducation.net