โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
137
จำนวน(คน) 8 1 28 0 24 76
ร้อยละ 5.84 % 0.73 % 20.44 % 0.00 % 17.52 % 55.47 %
ระดับประถมศึกษา
666
จำนวน(คน) 23 13 197 3 109 321
ร้อยละ 3.45 % 1.95 % 29.58 % 0.45 % 16.37 % 48.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 803 คน
จำนวน(คน) 31 14 225 3 133 397
ร้อยละ 3.86 % 1.74 % 28.02 % 0.37 % 16.56 % 49.44 %

803 : 31 , 14 , 225 , 3 , 133 , 397...3.86 , 1.74 , 28.02 , 0.37 , 16.56 , 49.44 = 406 : 50.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 803 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 406 คน คิดเป็นร้อยละ 50.56%

Powered By www.thaieducation.net