โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
134
จำนวน(คน) 20 4 56 2 12 40
ร้อยละ 14.93 % 2.99 % 41.79 % 1.49 % 8.96 % 29.85 %
ระดับประถมศึกษา
664
จำนวน(คน) 42 29 261 12 74 246
ร้อยละ 6.33 % 4.37 % 39.31 % 1.81 % 11.14 % 37.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 798 คน
จำนวน(คน) 62 33 317 14 86 286
ร้อยละ 7.77 % 4.14 % 39.72 % 1.75 % 10.78 % 35.84 %

798 : 62 , 33 , 317 , 14 , 86 , 286...7.77 , 4.14 , 39.72 , 1.75 , 10.78 , 35.84 = 512 : 64.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 798 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 512 คน คิดเป็นร้อยละ 64.16%

Powered By www.thaieducation.net