โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
134
จำนวน(คน) 20 4 18 12 12 68
ร้อยละ 14.93 % 2.99 % 13.43 % 8.96 % 8.96 % 50.75 %
ระดับประถมศึกษา
664
จำนวน(คน) 42 29 166 12 74 341
ร้อยละ 6.33 % 4.37 % 25.00 % 1.81 % 11.14 % 51.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 798 คน
จำนวน(คน) 62 33 184 24 86 409
ร้อยละ 7.77 % 4.14 % 23.06 % 3.01 % 10.78 % 51.25 %

798 : 62 , 33 , 184 , 24 , 86 , 409...7.77 , 4.14 , 23.06 , 3.01 , 10.78 , 51.25 = 389 : 48.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 798 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 389 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75%

Powered By www.thaieducation.net