โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
147
จำนวน(คน) 6 2 7 2 8 122
ร้อยละ 4.08 % 1.36 % 4.76 % 1.36 % 5.44 % 82.99 %
ระดับประถมศึกษา
686
จำนวน(คน) 49 42 69 21 203 302
ร้อยละ 7.14 % 6.12 % 10.06 % 3.06 % 29.59 % 44.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 833 คน
จำนวน(คน) 55 44 76 23 211 424
ร้อยละ 6.60 % 5.28 % 9.12 % 2.76 % 25.33 % 50.90 %

833 : 55 , 44 , 76 , 23 , 211 , 424...6.60 , 5.28 , 9.12 , 2.76 , 25.33 , 50.90 = 409 : 49.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 833 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 409 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10%

Powered By www.thaieducation.net