โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 1 3 4 1 0 14
ร้อยละ 4.35 % 13.04 % 17.39 % 4.35 % 0.00 % 60.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 1 3 6 1 0 23
ร้อยละ 2.94 % 8.82 % 17.65 % 2.94 % 0.00 % 67.65 %

34 : 1 , 3 , 6 , 1 , 0 , 23...2.94 , 8.82 , 17.65 , 2.94 , 0.00 , 67.65 = 11 : 32.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35%

Powered By www.thaieducation.net