โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 5 5 4 0 2
ร้อยละ 20.00 % 25.00 % 25.00 % 20.00 % 0.00 % 10.00 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 8 0 0 0 4 21
ร้อยละ 24.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.12 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 12 5 5 4 4 23
ร้อยละ 22.64 % 9.43 % 9.43 % 7.55 % 7.55 % 43.40 %

53 : 12 , 5 , 5 , 4 , 4 , 23...22.64 , 9.43 , 9.43 , 7.55 , 7.55 , 43.40 = 30 : 56.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60%

Powered By www.thaieducation.net