โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 2 5 2 3 7
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 26.32 % 10.53 % 15.79 % 36.84 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 5 5 3 3 1 22
ร้อยละ 12.82 % 12.82 % 7.69 % 7.69 % 2.56 % 56.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 5 7 8 5 4 29
ร้อยละ 8.62 % 12.07 % 13.79 % 8.62 % 6.90 % 50.00 %

58 : 5 , 7 , 8 , 5 , 4 , 29...8.62 , 12.07 , 13.79 , 8.62 , 6.90 , 50.00 = 29 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net