โรงเรียนเมืองอารัมย์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 0 0 5 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 55.56 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 3 1 4 4 0 21
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 12.12 % 12.12 % 0.00 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 3 1 4 9 0 25
ร้อยละ 7.14 % 2.38 % 9.52 % 21.43 % 0.00 % 59.52 %

42 : 3 , 1 , 4 , 9 , 0 , 25...7.14 , 2.38 , 9.52 , 21.43 , 0.00 , 59.52 = 17 : 40.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48%

Powered By www.thaieducation.net