โรงเรียนห้วยหินลาด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 7
ร้อยละ 9.09 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 3 5 3 0 0 43
ร้อยละ 5.56 % 9.26 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 79.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 4 7 4 0 0 50
ร้อยละ 6.15 % 10.77 % 6.15 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %

65 : 4 , 7 , 4 , 0 , 0 , 50...6.15 , 10.77 , 6.15 , 0.00 , 0.00 , 76.92 = 15 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net