โรงเรียนห้วยหินลาด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 3 0 0 0 8
ร้อยละ 8.33 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 9 3 12 2 30
ร้อยละ 3.45 % 15.52 % 5.17 % 20.69 % 3.45 % 51.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 3 12 3 12 2 38
ร้อยละ 4.29 % 17.14 % 4.29 % 17.14 % 2.86 % 54.29 %

70 : 3 , 12 , 3 , 12 , 2 , 38...4.29 , 17.14 , 4.29 , 17.14 , 2.86 , 54.29 = 32 : 45.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71%

Powered By www.thaieducation.net