โรงเรียนบ้านมหิงษาราม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 3 3 1 2 7
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 15.79 % 5.26 % 10.53 % 36.84 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 10 7 8 8 2 20
ร้อยละ 18.18 % 12.73 % 14.55 % 14.55 % 3.64 % 36.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 13 10 11 9 4 27
ร้อยละ 17.57 % 13.51 % 14.86 % 12.16 % 5.41 % 36.49 %

74 : 13 , 10 , 11 , 9 , 4 , 27...17.57 , 13.51 , 14.86 , 12.16 , 5.41 , 36.49 = 47 : 63.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 63.51%

Powered By www.thaieducation.net