โรงเรียนบ้านมหิงษาราม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 7
ร้อยละ 21.43 % 7.14 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 5 4 3 4 1 45
ร้อยละ 8.06 % 6.45 % 4.84 % 6.45 % 1.61 % 72.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 8 5 5 5 1 52
ร้อยละ 10.53 % 6.58 % 6.58 % 6.58 % 1.32 % 68.42 %

76 : 8 , 5 , 5 , 5 , 1 , 52...10.53 , 6.58 , 6.58 , 6.58 , 1.32 , 68.42 = 24 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net