โรงเรียนบ้านมหิงษาราม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 9
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 4 3 2 3 2 50
ร้อยละ 6.25 % 4.69 % 3.13 % 4.69 % 3.13 % 78.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 7 5 2 4 2 59
ร้อยละ 8.86 % 6.33 % 2.53 % 5.06 % 2.53 % 74.68 %

79 : 7 , 5 , 2 , 4 , 2 , 59...8.86 , 6.33 , 2.53 , 5.06 , 2.53 , 74.68 = 20 : 25.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32%

Powered By www.thaieducation.net