โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 6 0 5 1 0 26
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 13.16 % 2.63 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 17 0 11 3 0 47
ร้อยละ 21.79 % 0.00 % 14.10 % 3.85 % 0.00 % 60.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 7 0 1 2 0 21
ร้อยละ 22.58 % 0.00 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 67.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 30 0 17 6 0 94
ร้อยละ 20.41 % 0.00 % 11.56 % 4.08 % 0.00 % 63.95 %

116 : 23 , 0 , 16 , 4 , 0 , 73...19.83 , 0.00 , 13.79 , 3.45 , 0.00 , 62.93 = 43 : 37.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05%

Powered By www.thaieducation.net