โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 6 0 5 1 0 26
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 13.16 % 2.63 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 17 0 11 3 0 46
ร้อยละ 22.08 % 0.00 % 14.29 % 3.90 % 0.00 % 59.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 7 0 1 2 0 21
ร้อยละ 22.58 % 0.00 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 67.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 30 0 17 6 0 93
ร้อยละ 20.55 % 0.00 % 11.64 % 4.11 % 0.00 % 63.70 %

115 : 23 , 0 , 16 , 4 , 0 , 72...20.00 , 0.00 , 13.91 , 3.48 , 0.00 , 62.61 = 43 : 37.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30%

Powered By www.thaieducation.net