โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 6 0 5 1 0 26
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 13.16 % 2.63 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 15 0 11 3 0 45
ร้อยละ 20.27 % 0.00 % 14.86 % 4.05 % 0.00 % 60.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 7 0 1 2 0 21
ร้อยละ 22.58 % 0.00 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 67.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 28 0 17 6 0 92
ร้อยละ 19.58 % 0.00 % 11.89 % 4.20 % 0.00 % 64.34 %

112 : 21 , 0 , 16 , 4 , 0 , 71...18.75 , 0.00 , 14.29 , 3.57 , 0.00 , 63.39 = 41 : 36.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 35.66%

Powered By www.thaieducation.net