โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 10 1 1 0 0 11
ร้อยละ 43.48 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 13 0 12 1 0 52
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 15.38 % 1.28 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 8 0 1 3 0 22
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 2.94 % 8.82 % 0.00 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 31 1 14 4 0 85
ร้อยละ 22.96 % 0.74 % 10.37 % 2.96 % 0.00 % 62.96 %

101 : 23 , 1 , 13 , 1 , 0 , 63...22.77 , 0.99 , 12.87 , 0.99 , 0.00 , 62.38 = 38 : 37.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04%

Powered By www.thaieducation.net