โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 6 0 2 1 0 14
ร้อยละ 26.09 % 0.00 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 12 1 11 0 0 56
ร้อยละ 15.00 % 1.25 % 13.75 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 8 0 1 3 1 20
ร้อยละ 24.24 % 0.00 % 3.03 % 9.09 % 3.03 % 60.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 26 1 14 4 1 90
ร้อยละ 19.12 % 0.74 % 10.29 % 2.94 % 0.74 % 66.18 %

103 : 18 , 1 , 13 , 1 , 0 , 70...17.48 , 0.97 , 12.62 , 0.97 , 0.00 , 67.96 = 33 : 32.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82%

Powered By www.thaieducation.net