โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 11
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 35
ร้อยละ 8.89 % 2.22 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 6 2 8 0 0 46
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %

62 : 6 , 2 , 8 , 0 , 0 , 46...9.68 , 3.23 , 12.90 , 0.00 , 0.00 , 74.19 = 16 : 25.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81%

Powered By www.thaieducation.net