โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 20
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 2 0 8 1 0 31
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 19.05 % 2.38 % 0.00 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 3 0 11 1 0 51
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 16.67 % 1.52 % 0.00 % 77.27 %

66 : 3 , 0 , 11 , 1 , 0 , 51...4.55 , 0.00 , 16.67 , 1.52 , 0.00 , 77.27 = 15 : 22.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73%

Powered By www.thaieducation.net