โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 0 0 8 1 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.05 % 2.38 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 0 0 8 2 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.12 % 3.03 % 0.00 % 84.85 %

66 : 0 , 0 , 8 , 2 , 0 , 56...0.00 , 0.00 , 12.12 , 3.03 , 0.00 , 84.85 = 10 : 15.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15%

Powered By www.thaieducation.net