โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 5 5 2 0 11
ร้อยละ 17.86 % 17.86 % 17.86 % 7.14 % 0.00 % 39.29 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 9 0 8 0 0 20
ร้อยละ 24.32 % 0.00 % 21.62 % 0.00 % 0.00 % 54.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 14 5 13 2 0 31
ร้อยละ 21.54 % 7.69 % 20.00 % 3.08 % 0.00 % 47.69 %

65 : 14 , 5 , 13 , 2 , 0 , 31...21.54 , 7.69 , 20.00 , 3.08 , 0.00 , 47.69 = 34 : 52.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 52.31%

Powered By www.thaieducation.net