โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 10 5 3 5 7
ร้อยละ 9.09 % 30.30 % 15.15 % 9.09 % 15.15 % 21.21 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 8 7 11 5 2 62
ร้อยละ 8.42 % 7.37 % 11.58 % 5.26 % 2.11 % 65.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 11 17 16 8 7 69
ร้อยละ 8.59 % 13.28 % 12.50 % 6.25 % 5.47 % 53.91 %

128 : 11 , 17 , 16 , 8 , 7 , 69...8.59 , 13.28 , 12.50 , 6.25 , 5.47 , 53.91 = 59 : 46.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 46.09%

Powered By www.thaieducation.net