โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 1 6 1 3 16
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 19.35 % 3.23 % 9.68 % 51.61 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 5 15 2 8 66
ร้อยละ 4.95 % 4.95 % 14.85 % 1.98 % 7.92 % 65.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 9 6 21 3 11 82
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 15.91 % 2.27 % 8.33 % 62.12 %

132 : 9 , 6 , 21 , 3 , 11 , 82...6.82 , 4.55 , 15.91 , 2.27 , 8.33 , 62.12 = 50 : 37.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.88%

Powered By www.thaieducation.net