โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 108
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 91.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 77
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 8.05 % 0.00 % 0.00 % 88.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 6 0 17 0 0 218
ร้อยละ 2.49 % 0.00 % 7.05 % 0.00 % 0.00 % 90.46 %

154 : 3 , 0 , 10 , 0 , 0 , 141...1.95 , 0.00 , 6.49 , 0.00 , 0.00 , 91.56 = 13 : 8.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.54%

Powered By www.thaieducation.net